Rutina de treball

RUTINA DE TREBALL

Les mostres s’entreguen a HISTOVET a llarg del matí. Durant el migdia i la tarda del mateix dia es tallen i es posa en marxa el procés d’inclusió en parafina. Els teixits, un cop inclosos, es tallen i es tenyeixen l’endemà al matí i es diagnostiquen a la tarda. El resultat resta pendent de transcripció, però la biòpsia sempre està diagnosticada entre les 24 i 36h hores de l’arribada al nostre laboratori. Les citologies es tenyeixen,  diagnostiquen i es transcriuen el mateix dia de l’arribada al centre.

Els casos de biòpsia especialment urgents es diagnostiquen a primera hora de la tarda, amb la qual cosa s’aconsegueix la comunicació del resultat just l’endemà de l’arribada de la mostra. (Indiqueu si-us-plau aquests casos de forma claramente visible en el formulari de sol·licitud de estudi).

Un cop realitzat el processat i el diagnòstic, la mostra de teixit sobrant (en cas de no haver practicat una inclusió total) es conserva durant 1-2 setmanes per eventuals reinclusions. Posteriorment es destrueix i únicament es conserva el bloc de parafina amb la mostra a partir de la qual s’ha realitzat el diagnòstic. El bloc queda arxivat definitivament a HISTOVET i no està a disposició. Per segones opinions podem practicar talls blancs a partir del mateix bloc.

Si voleu fer un comentari o una pregunta, si us plau, utilitzeu el següent formulari

7 + 0 = ?

Biòpsies i citologies d’animals en 24 hores